Samen Verder – Jeugdzorg organisaties in Drenthe investeren in integrale jeugdhulp

Februari 2021

In 2020 zijn verschillende zorgaanbieders een samenwerking aangegaan voor de uitvoering van de pilot ‘Samen Verder’. De pilot richt zich op de doorontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen, één van de belangrijke speerpunten vanuit het Transformatieplan en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord. Het doel van de pilot is om de positie van jeugdigen in kleinschalige woonvoorzieningen te versterken. Dit willen wij bereiken door meer samenwerking tussen organisaties te stimuleren, minder jeugdigen door te plaatsen, het (support)netwerk van zowel de pleeg-/gezinshuisouders als van de jeugdigen te vergroten, en de betrokken (professionele) opvoeders te ondersteunen om zich competent en erkend te voelen om zo burn-out en stress tegen te gaan. 

 

Framework

De pilot wordt uitgevoerd aan de hand van het Raising the Village Framework (Vincent, 2020). Het Raising the Village Framework richt zich op het welzijn en de veerkracht van jeugdigen die te maken krijgen met jeugdhulp en jeugdbescherming. En op het versterken van gezinshuizen en pleeggezinnen. Een aantal kernelementen van het framework zijn: een veilige basis voor jeugdigen, professionals en opvoeders, het bevorderen van participatie van jeugdigen in het eigen leven, transparantie en werken in team verband (zowel voor de opvoeders als voor de professionals). De eerste gesprekken, voorafgaand aan de pilot, zijn in de zomer van 2020 begonnen. In 2021 wordt de pilot, met alle betrokken zorginstanties die geïnteresseerd zijn in deelname aan de pilot, in de praktijk gebracht.

Participeren in het eigen zorgproces

Binnen Cornerstones Jeugdzorg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van hun  gezinshuizen en de zorg eromheen door middel van het Raising the Village Framework. In de praktijk uit zich dit op vele vlakken. Zo beginnen zij al bij de plaatsing van een jeugdige met een nieuwe manier van matchen. Van elk van onze gezinshuizen is in het afgelopen jaar een profiel opgesteld om in beeld te brengen wat hun sterke kanten zijn. Bij de plaatsing van een jeugdige gaan zij niet alleen in gesprek met de primaire opvoeder, maar ook met de jeugdige zelf om te onderzoeken wat deze jeugdige nodig heeft om zich te veilig te kunnen ontwikkelen binnen een gezinshuis. Het geven van een stem aan de jeugdige is een belangrijk element van het framework. Cornerstones Jeugdzorg vindt het belangrijk dat de jeugdige, wanneer die hier behoefte aan heeft, laagdrempelig kan participeren in het eigen zorgproces. Zo zijn zij met een kwaliteitsmanagementsysteem gestart waarbij de jeugdige een eigen omgeving krijgt, waarbinnen onder andere de gezinshuisouders en gedragswetenschappers hun rapportage waarborgen. De transparantie die deze omgeving biedt, helpt om steeds weer terug te komen bij de belangrijke vraag, doen wij alles (nog steeds) in het belang van de jeugdige? 

Werken in teamverband

Een ander element van het framework (‘Team’; zie afbeelding), geeft aan dat elke professional, ook de professionele opvoeders, in teamverband werken. Op deze manier kunnen zij voor elkaar een veilige basis vormen om op terug te vallen. Elk gezinshuis wordt aan vier á vijf andere gezinshuizen gekoppeld. Daarbij  wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid ervaring van de gezinshuisouders, de woonplaats en de jeugdigen, waarmee zij maandelijks samenkomen. Dat is voor formele ondersteuning (bijvoorbeeld intervisie) en informele ontmoetingen waarbij de jeugdigen ook aanwezig zijn. 

Positieve resultaten

De teams van gezinshuizen bestaan een jaar en het levert nu al positieve resultaten op. Een van de gezinshuisouders gaf tijdens een evaluatie het volgende aan: ‘[…] we hadden een pittige tijd hier in ons gezinshuis… Ik zou niet zo snel zeggen dat iets mij niet lukt, maar we hadden toevallig afgesproken met het team en ik kwam binnen en blijkbaar oogde ik gespannen… Toen hebben zij aangegeven dat ze ervoor gaan zorgen dat wij dit weekend even kunnen bijkomen en hebben zij onze gezinshuiskinderen in huis genomen voor een weekend… Ik denk dat het anders was geweest als we het team niet hadden, want dan hadden we het zelf proberen op te lossen’. 

Pilot in de praktijk brengen

Momenteel vinden de gesprekken plaats met de betrokken zorgaanbieders over hoe de pilot in de praktijk gebracht gaat worden aan de hand van het Raising the Village Framework. Over een paar weken worden  de eerste praktische stappen gezet. Geïnteresseerde jeugdzorgorganisaties in Drenthe kunnen zich voor die tijd nog aansluiten. We hopen dat de pilot een toevoeging is op het huidige systeem en willen graag blijven innoveren gedurende de pilot. Ben je geïnteresseerd om mee te doen, of wil je meer informatie over het framework, stuur dan een e-mail naar Tess van der Pol