Geen kinderen tussen wal en schip

December 2020

Eind augustus is het project Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan ook extra gelden beschikbaar gesteld voor deze netwerken.

 

De ambitie van de expertise netwerken is: ‘Geen kinderen tussen wal en schip: we gaan voor 0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg.’ Vanuit het netwerk kijken we hoe we deze doelstelling kunnen behalen. We geven binnen de expertisenetwerken invulling aan landelijke afspraken om bovenregionaal samen te werken. Het expertisenetwerk heeft in elk geval de volgende 3 functies:
•    Consultatie en advies.
•    Organiseren van hulp bij plaatsing.
•    Kennisfunctie (leren en kennisontwikkeling).
Uitgangspunt is dat het expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio's is ontwikkeld.

Ontwikkeling expertisenetwerken

De gemeente Groningen is de coördinerende gemeente voor de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en is verantwoordelijk dat het expertisenetwerk tot stand komt. Eind augustus is een team van start gegaan bestaande uit voorzitters van de regionale expertteams, beleidsambtenaren en een projectleider met als opdracht eind september een plan van aanpak op te leveren voor de ontwikkeling van het expertisenetwerk. Belangrijke conclusie van de 1e fase is dat het netwerk een aanvulling kan vormen voor wat er al is ontwikkeld in het Noorden en dat het kan helpen om knelpunten op te lossen. 
 
Het projectteam voor de 2e fase is eind november gestart. Het is een breed samengestelde groep die het plan verder gaat uitwerken. Om zo inzichtelijk te krijgen aan welke knelpunten het expertisenetwerk een bijdrage gaat leveren en dat stapsgewijs invulling aan het netwerk gegeven wordt. Hiervoor zullen ook werkgroepen worden gevormd om dit verder uit te werken. Ook worden cliënten betrokken bij het project.
 
Voor de afstemming op bestuurlijk niveau zal gedurende het project overleg plaatsvinden tussen de verantwoordelijk wethouder van de coördinerende gemeente Groningen, vertegenwoordigend wethouders van de jeugdhulpregio's en bestuurders van ketenpartners. 

Meer weten

Wilt u meer weten over dit project, het plan van aanpak opvragen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de projectleider Fred van Dorp via info@envedder.nl.