Zorgmakelaar

De pilot Zorgmakelaar helpt om de samenwerking tussen de gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen te verbeteren. De zorgmakelaar draagt bij aan een gezamenlijke doorontwikkeling voor de Drentse jeugd in relatie met jeugdbescherming- en reclassering. De zorgmakelaar ondersteunt bij een effectieve procedure naar de juiste jeugdhulp en levert een bijdrage aan de transformatieopdracht. 

 

Wie zijn de zorgmakelaars?

Vanaf juni 2020 vervullen Inge Hoefsloot en Bram Schipper de functie van zorgmakelaar in de Jeugdhulpregio Drenthe. De functie zorgmakelaar is tot stand gekomen vanuit het Transformatieplan (pdf - 0,3 MB).

Bram Schipper: 
"Trainingen geven voor verwijzers vanuit de Gecertificeerde instellingen is een van onze activiteiten. Die organiseren we samen met de gemeenten. Een mooi voorbeeld van samenwerking ‘voor onze Drentse jeugd’!"
 
Inge Hoefsloot: 
"Het mooie aan het werk als zorgmakelaar is dat je het contact tussen de GI en de gemeente stimuleert waardoor elkaars expertise ingezet wordt om te zorgen dat de jeugdige passende zorg ontvangt."

Wat doet de zorgmakelaar?

De zorgmakelaar vervult een brugfunctie tussen de gemeenten en de GI’s. Door te werken aan een betere samenwerking tussen de gemeenten en de GI’s kunnen we het huidige jeugdhulpaanbod beter benutten. Door op tijd op- en af te schalen en het verwijsproces sneller, passender en efficiënter te benutten. 

De taken van de zorgmakelaar zijn opgesplitst in vier aspecten:
1.Gericht op uitvoering; advies& informatie, bemiddeling 
2. Gericht op werk/procesafspraken; maken van samenwerkingsafspraken
3. Gericht op kennis; kennis verbreden inkoop en contract, synergie, kruisbestuiving en benchmarking 
4. Gericht op trends en ontwikkeling; monitoring zorglandschap

In februari hebben de zorgmakelaars een presentatie verzorgd voor de Drentse Jeugdacademie. Die presentatie vind je hier (pdf - 0,6 MB). 

Onderstaand een animatievideo over de Zorgmakelaars en wat zij doen.

Waar staan we nu?

Inge en Bram hebben verscheidene gesprekken gevoerd en vragenlijsten uitgezet om de huidige samenwerking tussen gemeenten en de GI’s in de regio Drenthe te inventariseren. Er is gekeken naar processen rondom op- en afschalen, toewijzen jeugdhulp, samenwerking met ketenpartners en de bijdrage van betrokken partners en de zorgmakelaar. De bevindingen zijn vastgelegd in deze rapportage (pdf - 0,1 MB). Er blijken veel verschillen te bestaan in processen tussen de GI’s en tussen de gemeenten. Bijvoorbeeld als het gaat om structuur, route en werkwijze van de sociale teams (toegang). Dat heeft o.a. te maken met het feit dat de twaalf gemeenten op eigen wijze invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de Jeugdwet. Daarnaast is er sprake van negatieve beeldvorming en onduidelijkheden in rollen en afspraken bij de GI’s en gemeenten. Al met al is er wel behoefte aan meer samenwerking en kennisdeling, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de groeibeweging voor onze Drentse jeugd.

Hoe gaan we verder?

De zorgmakelaars kunnen de samenwerking tussen GI’s en gemeenten versterken. Zij kunnen de betrokken (keten)partners ondersteunen in de processen, taken en samenwerking. Bijvoorbeeld door te bemiddelen in de uitvoering en regionale werkafspraken te verduidelijken en te implementeren. De komende periode staan de zorgmakelaars dan ook klaar voor alle vragen in relatie tot jeugdbescherming en -reclassering. Daarnaast gaan ze aan de slag met het organiseren van diverse activiteiten, zoals het plannen van werksessies met de GI’s en gemeenten, de doorbraakaanpak (inspectie), trainingen inkoop GI’s en het uitwerken van pilots voor 2021.

Wat willen we bereiken?

De zorgmakelaar draagt bij aan doel 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar zorgmakelaar@envedder.nl.