Kleinschalige woonvoorzieningen

Het project

Met het project Kleinschalige Woonvoorzieningen willen we ervoor zorgen dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien in kleinschalige woonvoorzieningen. We willen dat voor zoveel mogelijk kinderen realiseren.

Als thuis wonen niet meer gaat, komen kinderen soms langdurig in grote woonvoorzieningen terecht. Dit is onwenselijk. Met het bieden van kleinschalige woonvoorzieningen bieden we een betere en passende vorm van opvang. Uit een eerdere inventarisatie van PRACHT bleek dat er nog “witte vlekken” zitten in het aanbod. Om de aard en omvang van de problemen die bestaan rondom jeugdhulp met verblijf in de regio beter in beeld te krijgen heeft Geke Klapwijk van Hogeschool Leiden een veldonderzoek uitgevoerd. In een infographic (pdf - 0,2 MB) zijn de belangrijkste uitkomsten samengevat. Met 5 zorgaanbieders wordt momenteel gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een alternatief aanbod. Er wordt gestart met een verkenning voor een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ook gaan we verkennen of dit thema voor heel Noord-Nederland opgepakt kan worden. Waarin we ook de kinderen en hun ouders zullen betrekken.

Meer weten?

Neem contact op met Lusette Brouwer (gemeente Coevorden) door een e-mail te sturen naar info@envedder.nl.