Regiovisie Jeugd: Zo doen we dat in Drenthe!

Elk kind in Drenthe heeft recht op een gewoon leven waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend, maar wel het doel dat we met Envedder nastreven. Elke dag werken we samen aan deze groeibeweging, een proces waarin we telkens stapjes zetten.

Eén van die stappen is dat we een Regiovisie Jeugd ontwikkelen. Dit is op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) een opdracht die gemeenten zichzelf gegeven hebben. De regiovisie geeft aan op welke wijze de regio de beschikbaarheid en continuïteit van de jeugdfuncties borgt. Tevens wordt aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting van het jeugdlandschap is. 

Wat is Norm voor Opdrachtgeverschap?

Met de NvO nemen de gemeenten in Drenthe hun verantwoordelijkheid om de regionale samenwerking te verbeteren en het opdrachtgeverschap te versterken, met als doel een goed functionerend jeugdzorglandschap. De NvO kan worden opgevat als een kwaliteitskader waar gemeenten zich in regioverband aan verbinden, maar waarvan de invulling per regio kan verschillen. Klik hier voor meer informatie over de NvO.

Doel Norm voor Opdrachtgeverschap

De gezamenlijk opgave is zorgen voor duurzame oplossingen voor de toekomst, zodat de Drentse gemeenten kwalitatief goede jeugdhulp (blijven) bieden die aansluit bij de behoeften van jeugdigen en gezinnen en dat deze zorg betaalbaar is en blijft. 

Stand van zaken Drenthe

In Drenthe zijn onderdelen van de NvO beschreven in meerdere documenten. We kiezen daarom voor het opnemen van de hoofdlijnen in de regiovisie en te verwijzen naar de onderliggende documenten. We zien de regiovisie als een kans om de onderdelen met elkaar te verbinden. De Jeugdregio Drenthe zorgt door het bundelen van de onderdelen tot een regiovisie zodat er een Drents overzicht ontstaat van de afspraken en hiaten inzichtelijk worden, zodat we daar samen aan kunnen werken. 

Verbindingswebinars

Voor de regiovisie willen we graag uw mening horen. Zijn er aandachtspunten? U weet immers wat er speelt binnen de jeugdhulp en we vinden het belangrijk uw stem te horen. We organiseren de komende periode verbindingswebinars voor verschillende doelgroepen. Informatie over data, aanmelding en inhoud volgt later.

Besluitvorming

Na de webinars volgt bundeling van de input, en zorgt de jeugdregio voor een oplegger waarin uitgelegd wordt waaruit de Drentse regiovisie bestaat, hoe de regiovisie tot stand is gekomen en hoe de input is verwerkt. Dit kunnen gemeenten en andere betrokkenen vervolgens gebruiken in projecten en uitwerkingen.