Kennisdelen en inspireren om de groeibeweging in stand te houden

December 2020

Hoe geven we invulling aan de transformatie jeugd? Welke interventies kunnen we in gang zetten en op welk onderzoek baseren we die interventies? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de online themabijeenkomst op 4 november 2020 voor en door bestuurders en andere genodigden van alle Drentse gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ketenpartners. Het doel was om elkaar bij te praten, zodat iedereen over dezelfde kennis beschikt. Om elkaar te inspireren door concrete voorbeelden te bespreken. En focus op toekomstige ontwikkelingen.

 

Onderzoek naar jeugdhulp met verblijf in de regio

Goed onderzoek is van belang om te kunnen bepalen welk probleem je wilt aanpakken of welke verandering je in gang wilt zetten. Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden (HSL) voert onderzoek uit voor Envedder. Geke Klapwijk, senior-onderzoeker aan HSL, presenteerde tijdens de online themabijeenkomst de resultaten van het onderzoek naar residentiële jeugdzorg in Drenthe en de aanbevelingen die hieruit voortvloeien. Eerder al deelden een infographic van de eerste resultaten van het veldonderzoek. Inmiddels is er een nieuwe infographic (pdf - 0,2 MB) met daarin de uitkomsten van het veldonderzoek Hierin staat ook een overzicht van de sterke en zwakke punten en de aanbevelingen. Met de wethouders Jeugd zal gekeken worden hoe hier in 2021 een vervolg aan kan worden gegeven.

Daarnaast nam Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan HSL, de deelnemers aan de online themabijeenkomst mee in de (vaak negatieve) effecten van jeugdhulp met verblijf voor jeugdigen, zeker als ze vaker moeten verhuizen. Met voorbeelden hield hij een stevig pleidooi om het gewone leven te versterken en het gezin te ondersteunen. Om zo te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst hoeven te worden. Ook was zijn advies aan gemeenten en andere professionals om het belang van het kind en gezin voorop te zetten. Dat is vanaf 2015 de doelstelling van de Jeugdwet, maar wordt in de praktijk nog te weinig toegepast.

Een reizend specialistenteam

Ina Kuipers, directeur RVE Noord/Midden bij Ambiq, was aanwezig namen namens de 5 jeugdhulpaanbieders Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo. Zij vertelde de aanwezigen meer over de bewegingen die gezamenlijk met gemeenten zijn gestart vanuit het Bestuurlijk Transformatie Akkoord (pdf - 0,4 MB). Zij benoemde met name dat de aanbieders willen starten met een reizend specialistenteam. Zo hoeven jeugdigen niet meer naar een passende plek overgeplaatst worden, maar wordt de kennis en behandeling naar de jeugdige gebracht. Hiermee geven de jeugdhulpaanbieders invulling aan het versterken van het gewone leven en stellen zij het belang van het kind en gezin voorop.

De praktijk: Regie op 3

Het kind behandelen vanuit de context is bij Regie op 3 een belangrijk onderdeel. Linda Imming, procesregisseur Regie op 3, presenteerde de pilot die binnenkort in gemeenten en in samenwerking met jeugdhulpaanbieders wordt gestart. Het idee van Regie op 3 is om samen met ouders en kind een levenslijn op te stellen en aan de hand daarvan te kijken wat er moet gebeuren. In plaats van de jeugdhulp op te schalen wanneer de problemen verzwaren. Het luisteren naar kind en gezin, échte aandacht en waardering en denken in kansen staat in Regie op 3 centraal.

We kunnen ook veel leren van de jongeren zelf en ze betrekken bij de oplossing. Daar hebben ze zelf ook ideeën over. Jongeren hebben behoefte aan hulp in een keten en dus aan goede samenwerking. Ook hebben ze behoefte aan hulpverleners die anders kijken, door een andere lens als het ware, en die ook kritisch naar zichzelf kijken. Ze vragen ook om professionals die dicht bij ze staan. Dit vraagt wel wat van de kennis en kunde van de professional. En er is behoefte aan het voeren van het gesprekken over normaliseren van het probleem en een oplossing in de context.

Hoe pas je Regie op 3 binnen jouw eigen organisatie toe? Er is inmiddels een handboek (pdf - 2,8 MB) hiervoor ontwikkeld. 

Vervolg

Er komt een vervolg themabijeenkomst waarin concrete voorbeelden centraal kunnen staan. Casuïstiek waarin nieuw gedrag (van de professionals) wordt toegepast en waarin patronen worden doorbroken. De concrete voorbeelden zijn ook nodig om antwoord te krijgen op een heel belangrijke vraag in relatie tot de transformatie: hoe operationaliseer je normaal? Op dus naar de volgende themabijeenkomst!

Heb je een voorbeeld van patronen doorbreken of een andere manier van werken? Laat het ons weten via info@envedder.nl.